Projekt – friskare med åren!

Friskare med åren

2020-07-24 Under sista 20-25 åren har vi försökt flera gånger att starta ”friskare med åren”-projekt men utan framgång, d.v.s. inget intresse från de inom hälso- och sjukvård men också studieförbund – med avsikt att starta studiecirklar utifrån min doktorsavhandlings biopsykosociala medicinska manual 1986 (där faktiskt också studiecirklar = ”behandling”. Manualen benämnde jag Medbestämmande i Livet, MBiL.

Kanske gör ett försök igen men nu via sociala media? Oklart för mig om facebook, twitter, … kan fungera!

Gör alltså nu ett testförsök nedan;

Friskare med åren i samverkan med ..?

Nedan modifiering utifrån ett försök 2014-06-04

Upplägg:

(a) ett utbildning – och egeninsats prototyp av en biopsykosocial stressmedicinsk verktygslåda som anpassas till olika fokusområden förutom att coachning sker för att underlätta individuell ”#skräddarsyende” av verktygen och

(b) en individuell- och grupp anpassad utvärderingsdesign

Nedan kan inkludera flera olika kliniska områden men initialt kan adresseras.

  1. Friskare med åren där verktygen inriktas emot ökad personlig hälsa
  2. Hypertension för normalisering av blodrycket genom speciellt individuellt anpassad användning av verktygslådan
  3. Olika mentala disorders genom speciellt individuellt anpassad användning av verktygslådan
  4. Kliniska patientgrupper (samverkan med primärvården) där patienters livsstilsrelaterade sjukdomar och problem utgör huvudfokus

Dock ev. först initialt:

Samverkan mellan primärvård och studieförbund – förstudie

Syfte och sammanfattande projektidé: Erbjuda patienter att anmäla sig till ”Introduktion till livsstilsmedicin, ILM” där de får dels mycket elementär översiktlig kunskap och mer ingående om det som relaterar till deltagarna.

I en förstudie sker detta under ledning av en liten projektgrupp under ledning av mig. Avsikten är dock att parallellt utforma en utbildning av cirkel ledare för ILM där också cirkelledarna efter utbildning har uppbackning av för ändamålet medicinskt anpassad person från den primärvårdscentral som patientcirklarna är associerade till.

 

Arbetsplan: Projektgrupp bildas. Utifrån information från tidigare planering så utformas en konkret projektplan och hur den utvärderas.

Gemensamt pilotprojekt studieförbund, primärvård och Stress Medicine AB.

Vetenskapsplattformen är biopsykosocial medicin i en utformning som utvecklats inom Stress Medicin AB av professor Bo von Schéele.

Projektnamn: ”Friskare med åren”

Projektets syfte: Att presentera Stress Medicins (sedan 30 år vidareutvecklat) livsstilsrelaterad praktisk egenvårdstillämpbar medicin – alltså på ett enkelt och praktiskt användbart sätt.

Ge kunskap i både teori och praktik där fokus ligger på egenvårds praktik.

Mål: Att deltagarna har flera (skräddarsydda) verktyg med sig för ett friskare liv efter cirkeln.

Studieplan: Mätningar, psykofysiologisk profilanalys görs innan första träffen.

Testen görs av utbildad innan projektet börjar. Projektet avslutas med mätning för utvärdering av projektets effekt.

Vi träffas vid X tillfällen och däremellan finns möjlighet att kommunicera på olika sätt.

Varje träff omfattar 2-3 timmar via internet.

Vi arbetar med att deltagarna utvecklar egna tillämpningar av en livsstilsmedicinsk verktygslåda. Studiecirkeln avser alltså en ”verktygslåda” som bygger på von Schéeles avhandling från 1986 som förädlats genom åren.

DEL 1.
Feedback

Vad känner deltagarna till om livsstilsrelaterade (LSR) sjukdomar och mentala problem?
Diskussion två och två och sedan tillsammans.

Bo informerar via Skype:
Vad definierar vi som livsstilsrelaterade sjukdomar och problem?
Hur kan vi förebygga och rehabilitera?
Kort om verktygslådan och personligt schema.
Demonstration och förklaring av verktygslådans andningsteknik.
Hur kan vi veta om vi gör rätt? Förklaring av fingertemperaturen.

Gemensamt samtala om/bearbeta/praktisera:
Verktygslådan generellt och testa andningsstrategier specifikt.

Planera:
Fundera på – vad den här livsstilsrelaterade medicinska informationen kan ha för nytta för dig.

DEL 2.
Feedback
Berätta och visa hur det har gått med träningen, positivt och negativt.
Vilka aktuella slutsatser drar Du så här långt?

Bo informerar via Skype:
Vad är en trigger-bukett?
Vad kan den vara bra till i träningssyfte med mera?
Demonstration av fingermätning (FT) och effekter av den.
Vad är biofeedback och kan man använda den?

Samtala om/bearbeta/praktisera:
Testa trigger-bukett och se hur du själv kan skräddarsy den!
Samtala och dela erfarenheter ge idéer, men tänk på att vi är olika när det gäller hur vi utformar den.

Planera:
Gör en plan för träning och dokumentation till nästa gång.

DEL 3-?

Uppföljning av ovan … även via internet.

Avslutande enkät och psykofysiologisk profilanalys.