Framtidens livsstilsmedicin?

Nedan en förkortade version – tacksam för synpunkter till info@stressmedicin.se  – ärende ”livsstilsmedicin”

Hälsans verkstad; kunskap, verktygslåda och dess individualiserade motiverade, vid behov coachade, tillämpningar

Livsstilsrelaterade sjukdomar och mentala problem utgör huvudproblemen i häls-o och sjukvården förutom inkompetent ledarskap, framför allt politiskt och tjänstemännivåerna men också frånvaro av utbildning inom livstilsmedicinska och psykiatriska områden. Generellt ser jag ingen substantiell förändring inom dessa problemområden. Förlorare är människor i behov av hjälp liksom samhällsekonomin men också alla goda krafter inom hälso- och sjukvården som saknar relevant kunskap och dess praktiska, individuellt anpassade tillämpningar.

Förutsättningar för effektiv hälsoutveckling har till stort del varit ett socioekonomiskt-kulturellt problem men också att profitintressen fått för fria händer att dominera utbildning och praktik, t.ex. läkemedelsindustrin och detta fortsätter … ! Många inser att livsstilsrelaterade sjukdomar och mentala problem inte löses genom läkemedel (som ytterst sällan fungerar korrekt utan mörkar en destruktiv utveckling, t.ex. blodtrycksläkemedel) utan genom individuellt ”skräddarsydd” egenaktiviteter i termer av minskade definierade/identifierade destruktiva vanebeteende och ökat positiva sådana. Här är det inte den traditionella klinikerutbildningen som i allmänhet är relevant utan ett medicinskt område som knappast är känt överhuvudtaget – integrerad psykofysiologisk beteende/stress medicin – kan också benämnas biopsykosocial medicin.

Detta var utgångspunkten för min doktorsavhandling 1986 där studiecirkel/manualen benämndes ”Medbestämmande i Livet, MBiL” – och ”MBiL och Hälsan”. Utbildning och handledda egenaktiviteter utgjorde ”behandlingen”. Manualen var en biologisk, psykologisk och social-kulturell verktygslåda som jag sedan dess förädlat, numera benämnd ”patienten som utbildad, aktiv resurs och medarbetare sin egen rehabilitering” – titeln avser att tydliggöra både mål och delvis metod.

Min avhandling var inte först på ”plan”, utan jag kunde bygga på kloka ansatser allt sedan de gamle grekerna, framför allt Hippokrates men också en många kloka ansatser som ignoreras av skäl som inte diskuteras här. Detta biopsykosociala medicinska arbetssätt är kanske ännu mer viktigt i dag när ökade problem uppstår relaterade till närvaro av olika inkompetenser och frånvaro av olika livsstilsrelaterade kompetenser. Egentligen borde det väl självklart att livsstilsrelaterade sjukdomar och mentala problem inte kan åtgärdas på annat sätt än med just livsstilsförändringar – utifrån varje enskild människans förutsättningar och möjligheter? Till förutsättningar hör inte bara relevant kunskap utan också praktiskt kunna tillämpa den ”skräddarsytt”, motivation och energi att genomföra förändringsarbetet!

Tyvärr har en, enligt ovan, självklar utveckling hindrats av att medicinsk kunskap försöker se/förstå små detaljer (reduktionism) men har inte verktyg/instrument att se och utgår ifrån den enskilda människan i sin komplexa verklighet. Eftersom medicinsk vetenskap styr det praktiska kliniska arbetet och därmed utbildningen så finns det inte relevant livsstilsmedicinsk kunskap.

Vi blir fler och fler forskare och kliniker som kämpar för utveckling av en systemintegrerande medicinsk vetenskapligt väl grundad ”folkmedicin” utvecklas där medicin definieras som det skall (och inte som läkemedelsindustrin lyckas ”prägla”), alltså läkekonst-läkebeteenden. Men samtidigt så behöver vi genom folkbildning lägga press på politiker och medicinska myndighet som kontrollerar vilket medicinskt paradigm som skall råda!

Tidigare försök att koppla ihop folkrörelser och hälso- och sjukvården har inte burit någon frukt alls, men kanske kan nu, via sociala media, livsstilsmedicinska (formellt biopsykosocial medicin) relevanta kunskaper förmedlas/spridas för att åtminstone visa att det finns möjligheter som de flesta inte känner till eller ens hört namnet – livsstilsmedicin ”Lifestyle medicine for all – by all. Patients as educated competent reources in their own rehabilitation” som mottot är på biopsychosocialmedicine.com eller “Lifestyle medicine – one for all and all for one” på healthcreators.com.

Bo von Scheele, 2017-06-10